Vážený návštevník našej stránky Vykonávam služby v odbore STAVEBNÍCTVO odvetvie Pozemné stavby ako Stavbyvedúci a Stavebný dozor podľa Stavebného zákona 50/1976 Zb.z. Praktické skúsenosti v stavebníctve od r. 1982 sú zárukou odborného vedenia a dozorovania stavieb.
Povinnosti stavebného dozora Stavebný dozor kontroluje spôsob a postup výstavby či sa stavba uskutočňuje podľa schválenej projektovej dokumentácie a podľa stavebného povolenia,  zodpovedá za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, spoluzodpovedá za dodržanie podmienok územného rozhodnutia a stavebného povolenia,  stavebný dozor vplýva na odstránenie nedostatkov a závad, ktoré na stavbe zistil, sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,  dohliada pri realizácii stavebných konštrukcií a pracovných postupov,  rieši technické otázky s dodávateľom stavby, kontroluje vedenie stavebného denníka a podpisuje ho, dodržala sa lehota výstavby,  zúčastňuje sa na kolaudačnom konaní a dohliada na odstránenie kolaudačných vád a nedorobkov. Povinnosti stavbyvedúceho  Stavbyvedúci organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe a vedie o nich evidenciu v stavebnom denníku.  Stavbyvedúci je oprávnený určovať začatie a skončenie jednotlivých stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, dávať pokyny týkajúce sa vykonávania stavebných prác, organizácie práce a pohybu osôb na stavenisku a na stavbe, preberať stavebné výrobky, zisťovať ich vhodnosť a určovať ich umiestnenie a uskladnenie na stavenisku, dávať príkazy na okamžité zastavenie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, ak sa vyskytla prekážka, pre ktorú je ich ďalšie vykonávanie neprípustné, koordinovať poradie stavebných prác, vykázať cudziu osobu zo staveniska a zo stavby.
                                                                              
  Cena za výkon stavebného dozoru   Cena za výkon stavebného dozoru sa určuje individuálne, podľa charakteru stavby, podľa zložitosti technického prevedenia stavby, podľa jej celkových rozpočtových nákladov . Orientačné ceny za výkon stavebného dozoru sú nasledovné: pri rodinných domoch, cena podľa dohody pri drobných stavbách, garážach – cena podľa dohody, pri nebytových budovách, bytových domoch –cena podľa dohody orientačne 1% z rozpočtových nákladov vrátane DPH.  

Odmena za vykonávanie činnosti stavbyvedúceho  

Je stanovená dohodou podľa rozsahu, náročnosti a zložitosti technického riešenia stavby a časovej náročnosti pri realizácii. Cena podľa dohody orientačne 1% z rozpočtových nákladov vrátane DPH. Obidve činnosti sú dohodnuté formou zmluvy o dielo.

Po tridsaťtriročných skúsenostiach na stavbách vo výrobe môžem zodpovedne potvrdiť, že v mnohých prípadoch je stavebný dozor jediný subjekt, v procese výstavby, ktorý reálne zastupuje a chráni investora - stavebníka pred nedodržiavaním projektovej dokumentácie, nevykonávaním prác podľa schváleného rozpočtu. Preto odmena dobrého stavebného dozora je len zlomkom úspory finančných prostriedkov investora, ktoré mu tento ochráni v procese výstavby diela.

  Referencie stavebný dozor

2016

Rodinný dom v Liesku Vrabček

Rodinný dom v Liesku Šulcová

Hospodárska budova v Liesku Kaník

Výrobňa suvenírov Trstená Kubek

2015

Zateplenie budov ELKOND,  Trstená Odvodnenie  POPPE+POTTHOFF, Nižná Zateplenie bytového domu, Trstená Garáže a administr., Urbár Zábiedovo Obnova bytového domu 232 v Trstenej Bednár  Rodinný dom v Trstenej Rodinný dom v Brezovici,  Kaník, Rodinný dom v Liesku Záhradníková Peter Kubala Rodinný dom v Nižnej Garáž, Patrik Turek, Trstená Rodinný dom v Liesku Rodinný dom Radoslav Chyla, Kunov

Florek Nadstavba RD v Zábiedove

Andrea Hrkľová Rodinný dom v Liesku

2014

Odstránenie RD a hosp bud. Gembalová Tá

Obnova BD 555 v Trstenej  Grobarčík

Rodinný dom v Trstenej  Gembalová Rodinný dom v Trstenej Šikyňa Kaplnka Panny Márie v Trstenej Stavebné úpr. RD v Trstenej Lepáček

2013 Rekonštrukcia zbrojnice v Trstenej Ďubjak Hosp. bud.vo Vitanovej Klepkoňová Skladové priestory v Trstenej, Lucký Rodinný dom v Zábiedove, Brnušák Rodinný dom v Liesku, Kubek Liesek Rodinný dom vo Vitanovej, Čakloš Rod.dom a garáž v Zuberci, Jantoľák Rodinný dom v Or. B. Potoku, Kohár

 2012 Nadstavba RD v Trstene,j, Pánik Rodinný dom v Štefanove, Matušák Garáž a prístrešok, Uhrín Mojmírovce Príst. k RD v Trstenej,  Kohutiarová Chata Zákamenné, Lepáček Trstená Stav. úpr. bytu v Žiline, Surovčíková

2011 Radová garáž A3 Trstená, Dzurek Zateplenie a úpr. BD Trstená SVB Rod. dom v O.B.Potoku Tabačáková Nadst. vstup. areálu Trix Trstená,

2010

Rodinný dom  vo Vitanovej Ondrík Rekr. chaty v Zákamennom  Lepáček Dvojgaráž v Trstenej Lucký Trstená Rekonštrukcia RD Mišíková Trstená

Stavebné úpr. RD v Trstenej Mokoš Nadstavba RD Trstená Peter Lepáček Rodinný dom v Trstenej Bednár

Rodinný dom  Koleják s manž

NOVA Trstená dvor Štefanides

2009 Príst. polyf. domu v Trstenej Lepáček Prest. a nadst. RD v Mojmírovciach, Uhrín Apartmánový dom v Zuberci Onda Hospodárska budova a SP Stas Liesek Rozš. siete NN Zuberec Slovenergy Radová garáž Trstená Djobeková Domov seniorov Trstená OVP ORAVA Záhradná chata Marta Buková Prístavba domu Trstená Lepáček Rodinný dom v Liesku Martin Gibaštík Pož. zbrojnica – odstránenie Brezovica
2008 Rodinný dom v O.B.Potoku Kompan Rodinný dom v Podbieli Huba Trstená Or. Rodinný dom v O.B.Potoku Tekeľ Rodinný dom vo Vitanovej Pavelek Rodinný dom v Trstenej Slivová Odstr. stavby: RD a HB v Trstenej Gembalová Odstr. stavby vo Vitanovej  Hucík Rekonštr. RD v Nižnej Rendeková

2004

Penzión v Zuberci Stanislav Jantolák Nadstavba RD v Zábiedove Močarník Príst. a nadst. RD v Brezovici  Litviak Rodinný dom v Brezovici Jendrášek Stavebné úpravy OVP  Trstená Odstr. stavby: Sklad G+G Trading Polyfunk. dom v Brezovici  Jendrášek Odstr. stavby: Hosp. budova Bednár Prístavba RD v ČimhovejVarga Rodinný dom v Liesku Jaroslav Kaník Hosp. budova v Zuberci Maťkuliak Prístavba k RD v Trstenej Bednár Stavebné úpr. RD v Liesku Klimčíková Rodinný dom v Liesku Peter Papajčík Nadstavba RD v Liesku Margeťák Prístavba K. strediska Obec Čimhová Rek. rehab. Zuberec.  Pukáč Dolný K. Novostavba RD v Podbieli,  Korčuška Garáž v Zábiedove Štefanides

2003 Nadst.RD v Habovke Martin Tekeľ Príst. a nadst. RD v Trstenej Motyčák Dreváreň Zuberec Jaroslav Bohunčák Rekreačná chata v Zuberci Bohunčák Príst a nadst. RD v Habovke Pilarčík Nadst. RD v Trstenej Dušan Gembala Nadstavba RD vTrstenej  Lucká Rodinný dom v Zuberci Janoštín Nadst. RD v Zábiedove Jašušák Príst. a nadst. RD v Zuberci Jantoľák Záhradný domček v Trstenej Baruta Stav. úpravy v Zábiedove Drgáň Príst a nadst. DR v Habovke Pavlová Záhradný dom v Zuberci Maťkuliak

2002 Rodinný dom v Brezovici Kovalík Prístavba a úpravy RD v Zábiedove  Koval Rodinný dom v Zábiedove Štefanides Rodinný dom v Zábiedove Klimčák Rodinný dom v Ústí nad Priehradou Hucíková Prístavba a úpravy RD v Trstenej Korbeľová Rodinný dom v Trstenej Pallo Príst., stav. úpr. Hruboš Habovka Prístavba RD v Trstenej  Bieľak Prístavba RD v Trstenej Jozef Kuráň Prístavba k RD v Habovke Hruboš Rodinný dom v Brezovici Havrila Rodinný dom v Zábiedove Matuška

2001

Odstr. stavby v Brezovici Povalová Odstránenie Hosp. budova Rebidášová

Zmena užívania na Rodinný dom Vladimír Chrenek Zábiedovo Prístavba k RD v Habovke Vitanovec Rodinný dom v Brezovici Kubášek Rodinný dom v Trstenej Ožvalda Nadstavba RD v Trstenej Ján Furdek Rod. dom v Zuberci Rudolf Šuriňák Rodinný dom v Zábiedove Jozef Kovál

1997

Skladovacia hala Trstená OVP Trstená Radová garáž v Trstenej Ivan Manco Radová garáž v Trstenej Vladimír Radová garáž v Trstenej Kondič Radová garáž v Trstenej Kondič Radové garáže v Trstenej Elkond Radová garáž v Trstenej Loffayová Radová garáž v Trstenej  Kovalik

2005

Radový rod. dom v Trstenej Jasiurová Hosp. budova v Zuberci Matkuliak Garáž v Trstenej Juraj Papan Trstená Odstránenie RD v Trstenej Gavlík Dve garáže v Trstenej Štrbáňová Prístrešok  v Trstenej OVP Orava Nadstavba RD v Hladovke Kalis Stav.úpr. RD v Trstenej Štrbáňová Novostavba RD v Podbieli Korčuška Oblúková Hala v Trstenej OVP Orava Príst. k výr. hale v Trstenej OVP Radová garáž v Trstenej Baránková Príst. a nadst. RD v Trstenej Gavlík Rozšír. stl plynovodu v Trstenej Hojo Nadst. RD v Medvedzí Chromeková

2006 Rodinný dom v Habovke Jarinová Príst. a nadst. RD v Trstenej Koleják Prístavba  RD v O.B. Potoku Kubala, Dom smútku Čimhová Obec Čimhová Radová garáž v Trstenej Kristofčák

2007 Rekonštrukcia RD vo Vitanovej Hucík Nadstavba RD v Trstenej Paríža Rodinný dom v O.B.Potoku Domagala Príst. a nadst. RD v Brezovici Litviak Stav. úpravy RD v Trstenej Bednár Dodat. povolenie: Príst. RD Bednár Nadstavba RD v Habovke Knaperek Zmena st.: Rekr. objekt Ústie Pallo Stav.úpr. RD v Habovke  Vavreková Nadstavba RD v Zábiedove Ján Kubáň

1996

Radová garáž v Trstenej Peter Muller Radová garáž v Trstenej Szekelyová Radová garáž v Trstenej Števanka Radová garáž v Trstenej Martin Žák Radová garáž v Trstenej Ján Horvát Radová garáž v Trstenej Miloš Kabáč Radová garáž v Trstenej Miloš Kabáč Radová garáž v Trstenej Jozef Klimčák Radová garáž v Trstenej Kadlub Radová garáž v Trstenej  Lajčin Radová garáž v Trstenej Skácal Radová garáž v Trstenej Toporová Radová garáž v Trstenej Ján Maslík Radová garáž v Trstenej Karol Tibor Radová garáž v Trstenej Ján Horvát

1994 Sociálne a skl. hosp. Trstená Jantolák

1993 Rodinný dom v Trstenej Ján Hucík Radová garáž v Trstenej Piaček Rad. rod. dom v Trstenej Laurincová Rod. dom v Trstenej Janeček Podbiel

Rekonštrukcia pošty Zuberec Pigeja

1989 Rodinný dom v Trstenej Mamira Rodinný dom v Trstenej Kubás Liesek Radový rodinný dom v Trstenej Kubás Rodinný dom v Trstenej Maslák

1988

Rodinný dom v Trstenej Milan Machaj Rodinný dom v Trstenej Medvecký

1986 Rodinný dom v Trstenej Marián Lucký

2000 Garáž a sklady Liesek Vavrek Liesek Penzión Zuberec Jantolák Zuberec Rodinný dom Visolaje Polacký Visolaje

1999 Rodinný dom v Zábiedove Koval

                                                               

  Referencie stavbyvedúci 1983 -  1998

1998

Tenisové kurty Brezovica 1,9 mil.Sk Sociálne hospodárstvo OBNOVA 8,7 ml.Sk

stavebný dozor: Ing. Jantolák

1997 EBA Trstená rekonštrukcia 0,6 mil.Sk

stavebný dozor: Ing. Balko Delta Trstená rekonštrukcia 0,4 mil.Sk

stavebný dozor: Ing. Križo

1996 RD Garbiar Vladimír Liesek 1,1 mil.Sk ,

stavebný dozor: Ing. Garbiar OSC D.K. komunikácie 0,2 mil.Sk

1995 Transkov Čimhová 0,8 mil.Sk stavebný dozor: Pisca Vladimír Telecooper B. Bystrica 1,2 mil.Sk

1994 Vináreň Natália Tvrdošín 2,5 mil.Sk

stavebný dozor: Ing. Drgonec Rekonštrukcia Zelenina Tvrdošín 0,4 mil.Sk

1993 NsP Trstená  odd., SP, gyn. 1,7 mil.Sk stavebný dozor: Ing. Gossányi Farma na chov kož. zvierat Tvrdošín

stavebný dozor: Vestenický Pavol

1992 Skládka uhlia OBZS Tvrdošín 0,6 mil.Sk 1992,

stav. dozor: Ing. Gossányi Kovex Čimhová - kanalizácia, septik 2,9 mil.Sk 1992,3, stavebný dozor: Pisca Vladimír

1987

Kuchyňa NsP Trstená 6,4 mil.Sk

stav. dozor: Ing. Gossányi 

Asanácia práčovne NsP Trstená 2,4 mil.Sk  

stavebný dozor: Ing. Gossányi

OPP Trstená Hala I 2,2 mil.Sk, stavebný dozor:Pisca OPP Trstená Hala II 3,5 mil.Sk stavebný dozor: Pisca

1988 OPP Trstená Hala III 2,9 mil.Sk,Pisca OPP Trstená Spev. plochy 15,0 mil,Sk

 stavebný dozor: Pisca Vladimír Uhoľné sklady Tvrdošín 12,9 mil.Sk

1986 Skládka uhlia NsP Trstená 2,5 mil.Sk

stavebný dozor: Ing. Gossányi Asanácia hosp. budov NsP Trstená 1,1 mil.Sk

stavebný dozor: Ing. Gossány

1985 Rozšírenie hranič.prechodu Trstená 15,1 mil.Sk,

stav. dozor: Ing. Lastič Vodovod Trstená-Hr. prechod Trstená 4,1 mil.Sk,  stavebný dozor: Ing. Natšin

1983 Kožné odd. NsP Dolný Kubín RN 2,1 mil.Sk Rea.

stavebný dozor:. Ing.Kubalák Štefan Slovenská poisť. D.K. 5,0 mil.Sk Kanalizačný zberač Banisko D.K. 0,9 mil.Sk  s

stavebný dozor: MvDr. Uhrín

1984 Štátny zdravotný ústav DK 2,1 mil.Sk

Zástupca inv.: MvDr. Uhrín Štátny zdravotný ústav DK Prevádz. budova 2,5 mil.Sk s.d.: MvDr. Uhrín Štátny zdravotný ústav DK Komunikácie 0,9 mil.Sk stavebný dozor: MvDr. Uhrín Garáže Reštaurácie DK 3,3 mil.Sk Detské jasle II D.K. 0,8 mil.Sk Nadstavba Spoje D.K 2,8 mil.Sk stavebný dozor: Ing. Horňák

1985

Samoobsluha Medzihradné 2,9 mil,Sk Budova Národného frontu D. Kubín 10,0 mil.Sk 1984,5,6,stavebný dozor:Ing. Lastič Miroslav Prístavba práčovne NsP D. Kubín 1,5 mil.Sk 1984,

stav. dozor:Ing. Kubalák Asanácia 3x RD D. Kubín 1,2 mil.Sk stavebný dozor:Hanko Jozef Mont. jamy ČSAD D,Kubín 0,7 mil.Sk stavebný dozor:Ing. Sučák Jozef Predajňa stavebnín D.Kubín 1,9 mil.Sk Detské jasle III D. Kubín 2,4 mil.Sk Dielne RaJ D. Kubín 2,2 mil.Sk Telocvičňa Záskalie 8,5 mil.Sk 1984,5,6 Stavivá Or. Podzámok 13,7 mil.Sk Ľudová jedáleň D.Kubín 2,4 mil.Sk Rekonštrukcia OSP Trstená 3,8 mil.Sk stavebný dozor: Ing.  Hlavatík Peter

 
    Foto niektorých nehnuteľností kde som vykonával funkciu stavbyvedúceho, stavebného dozora resp.   znalca - oceňovanie   nehnuteľností za obdobie 1982 - 2015
 

výpočet všeobecnej hodnoty,  Zuberec 

  DSCF6415

stavebný dozor, Trstená

  DSCN3030

výpočet všeobecnej hodnoty, Habovka

  byt mamira 001

stavebný dozor, Trstená

SAM_1938

stavebný dozor, Trstená

SAM_0861

stavebný dozor, Trstená

Foto 1 Gongová 002

stanovenie všeob. hodnoty, O.B.Potok

SAM_1176

stavebný dozor, Zábiedovo

SAM_3131

stavebný dozor, Trstená

Babiaková situácia Trstená 002

stanovenie všeob. hodnoty, Trstená

SAM_1934

stavebný dozor, Trstená

DSCN2387

stanovenie všeob. hodnoty, S.Hora

Garáže Trstená - Západ

stavebný dozor, Trstená

stavebný dozor, Trstená

RUVZ Dolný Kubín

stavbyvedúci, Dolný Kubín

Sklad Trstená

stavbyvedúci, Trstená

foto Machumka cakloš (34)

stavebný dozor, Liesek

foto Machumka cakloš (2)

stavebný dozor, Čimhová

foto Palková ondrej 034

stavebný dozor, Brezovica

Foto jantolák rd 038

stanovenie všeob. hodnoty, Zuberec

lFOTO domagala 022

stanovenie všeob. hodnoty, Trstená

DSCN7705

stanovenie všeob. hodnoty, Brezovica

Bobrov bineková SAM_0909

stanovenie všeobecnej hodnoty, Bobrov

liesek podil bobrovský 021

stanovenie všeobecnej hodnoty, Liesek

lFOTO Liesek Romaňák 036

stavebný dozor, Liesek

DSCN3073

stanovenie všeobecnej hodnoty, Liesek

DSCN7704

stanovenie všeobecnej hod. Brezovica

DSCN3964

stanovenie všeob. hodnoty, Zuberec

Nadstavba pošty Dolný Kubín

stavbyvedúci, Dolný Kubín

Prístavba, rekonštrukcia NsP Trstená

stavbyvedúci, Trstená

Reštaurácia Natali Tvrdošín

stavbyvedúci, Tvrdošín

Rozšírenie hranič. prechodu Trstená - Chyžné

stavbyvedúci, Trstená

foto Palková ondrej 038

výpočet všeobecnej hodnoty, Brezovica

DSCN3655

stanovenie všeobecnej hodnoty, Liesek

Obrázok 285

stavebný dozor, Trstená

DSCN4440

stavebný dozor, Trstená

Trix Trstená

stavebný dozor, Trstená

Slovenská poisťovňa Dolný kubín

stavbyvedúci, Dolný Kubín

Sklady Elkond Trstená

stavebný dozor, Trstená

Budova NF Dolný Kubín

stavbyvedúci, Dolný Kubín

Mamira FOTO RD TA 001

stanovenie všeob. hodnoty, Trstená

DSCN3223

stanovenie všeobecnej hodnoty, Liesek

DSCN0500

stanovenie všeob. hodnoty, Trstená

Nemček Trstená 023

stanovenie všeob. hodnoty, Trstená

SAM_0630

stanovenie všeob. hodnoty, Zuberec

stavebný dozor

DSCN3222

stanovenie všeob. hodnoty, Liesek

DSCN1603

stanovenie všeob. hodnoty, Trstená

Foto Gongová , Herdová 064

stanovenie všeobecnej hodnoty

Oravský Biely Potok